За вас родители

Права и задължения на родителя!

Извадка от ППЗНП

Чл. 140и. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2)Родителите имат следните права:
 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да участват в родителските срещи;
 4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;
 5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
 6. Да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;
 7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
(3) Родителите имат следните задължения:
 1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;
 3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. Да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.